nvmedrv

更新时间:
2024-01-09
下载文档

nvmedrv

添加/删除nvme驱动。

格式

nvmedrv [add | del] [driver name]

说明

[root@sylixos:/root]# help nvmedrv        
show, add, del nvme driver
eg. nvmedrv
    nvmedrv add imx6dq_nvme
    nvmedrv del imx6dq_nvme
nvmedrv [add | del] [driver] [name]
[root@sylixos:/root]# 

此命令有 2 种用法:

  • 无参数:用于显示 nvme 驱动。
  • 参数add/del:用于添加/删除 nvme 驱动。

样例

文档内容是否对您有所帮助?
有帮助
没帮助