vardel

更新时间:
2024-01-09
下载文档

vardel

删除一个指定的系统环境变量。

格式

vardel [variable]

说明

[root@sylixos:/root]# help vardel
delete a variable.
vardel [variable]
[root@sylixos:/root]# 

此命令用来删除指定的系统环境变量。

样例

查看有哪些环境变量。

[root@sylixos:/root]# vars
variable show >>

    VARIABLE   REF            VALUE
-------------------- --- --------------------------------------------------
QT_QPA_FONTDIR      /qt/lib/fonts                                                                      
QT_QPA_PLATFORM     sylixosfb                                                                        
QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH   /qt/plugins   

删除环境变量并在此查看。

[root@sylixos:/root]# vardel QT_QPA_FONTDIR
[root@sylixos:/root]# vars
variable show >>

    VARIABLE   REF            VALUE
-------------------- --- --------------------------------------------------
QT_QPA_PLATFORM     sylixosfb
QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH   /qt/plugins
文档内容是否对您有所帮助?
有帮助
没帮助