I/O 重定向

更新时间:
2024-03-14
下载文档

I/O 重定向

每一个应用程序都有三个标准文件描述符:0、1、2。

 • 0 代表标准输入,即 scanf、getc 等函数读取的文件;
 • 1 代表标准输出,即 printf、putc 等函数写入的文件;
 • 2 代表标准错误,即 perror 等函数写入的文件。

默认情况下,ttinyShell 将使用当前终端设备作为标准文件,ttinyShell 创建出的进程将继承 ttinyShell 标准文件设置。ttinyShell 中可以使用重定向语句将标准文件重定向为其他文件,也只有标准文件可被重定向。

重定向设置方法如下:

 • >file1>file 形式用于将标准输出重定向到某文件,以覆盖方式输出。如果文件不存在,会自动创建文件。

  [root@sylixos:/root]# echo $PATH
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/
     total items: 0
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH >/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/
  -rw-r--r-- root   root   Mon Jul 31 16:41:08 2023   50 B, path
     total items: 1
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH >/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/
  -rw-r--r-- root   root   Mon Jul 31 16:41:08 2023   50 B, path
     total items: 1
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]#
  [root@sylixos:/root]# rm /apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/
     total items: 0
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH 1>/apps/test/path 
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/
  -rw-r--r-- root   root   Mon Jul 31 16:43:16 2023   50 B, path
     total items: 1
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH 1>/apps/test/path 
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/
  -rw-r--r-- root   root   Mon Jul 31 16:43:16 2023   50 B, path
     total items: 1
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# 
  
 • 2>file 形式用于将标准错误重定向到某文件,以覆盖方式输出。如果文件不存在,会自动创建文件。

  [root@sylixos:/root]# rm /apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/ 
     total items: 0
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH 2 >/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/path
  -rw-r--r-- root   root   Mon Jul 31 16:47:26 2023   52 B, path
     total items: 1
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 2 
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH 2 >/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/path
  -rw-r--r-- root   root   Mon Jul 31 16:47:26 2023   52 B, path
     total items: 1
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 2 
  [root@sylixos:/root]# 
  
 • &>file 形式用于将标准输出和标准错误重定向到某文件,以覆盖方式输出。

  [root@sylixos:/root]# rm /apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/ 
     total items: 0
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH &>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/
  -rw-r--r-- root   root   Mon Jul 31 16:57:47 2023   50 B, path
     total items: 1
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH &>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/
  -rw-r--r-- root   root   Mon Jul 31 16:57:47 2023   50 B, path
     total items: 1
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]#
  
 • >>file1>>file 形式用于将标准输出重定向到某文件,以追加方式输出。

  [root@sylixos:/root]# rm /apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/ 
     total items: 0
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH >>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH >>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# 
  [root@sylixos:/root]# rm /apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/ 
     total items: 0
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH 1>>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH 1>>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# 
  
 • 2>>file 符号用于将标准错误重定向到某文件,以追加方式输出。

  [root@sylixos:/root]# rm /apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/ 
     total items: 0
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH 2>>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH 2>>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# 
  
 • &>>file 符号用于将将标准输出和标准错误重定向到某文件,以追加方式输出。

  [root@sylixos:/root]# rm /apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/ 
     total items: 0
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH &>>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH &>>/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# 
  
 • 重定向语句不能单独使用要配合其他基本命令才可以,且要放到命令的最后面,和基本命令内容有空格隔开。

 • 重定向语句内部“>”或“<”符号左右不能有空格,但重定向语句整体和其他参数要有空格隔开。

  [root@sylixos:/root]# ll /apps/test/
     total items: 0
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH > /apps/test/path
  can not process redirect.
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH > /apps/test/path
  can not process redirect.
  [root@sylixos:/root]# echo $PATH >/apps/test/path
  [root@sylixos:/root]# cat /apps/test/path
  /usr/bin:/bin:/usr/pkg/sbin:/sbin:/usr/local/bin 
  [root@sylixos:/root]# 
  
 • 重定向语句部分不属于基本命令的参数部分,不会被基本命令解析,是 Shell 实现的特殊处理。如果重定向语句后面还有其他参数,都会被忽略。

  [root@sylixos:/root]# args 123 456 >test
  [root@sylixos:/root]# cat test  
  arg  1 is args
  arg  2 is 123
  arg  3 is 456
  [root@sylixos:/root]# args 123 456 >test 789
  [root@sylixos:/root]# cat test
  arg  1 is args
  arg  2 is 123
  arg  3 is 456
  [root@sylixos:/root]# args 123 456 0<test
  arg  1 is args
  arg  2 is 123
  arg  3 is 456
  [root@sylixos:/root]# 
  
 • 多个重定向语句同时使用时,只有最后一句有效。其他语句也会创建文件,但内容为空。

  [root@sylixos:/root]# echo abc >test1 >test2 >test3
  [root@sylixos:/root]# ll
  -rw-r--r-- root   root   Thu May 18 14:17:39 2023   5 B, test3
  -rw-r--r-- root   root   Thu May 18 14:17:39 2023   0 B, test2
  -rw-r--r-- root   root   Thu May 18 14:17:39 2023   0 B, test1
     total items: 3
  [root@sylixos:/root]# cat test3
  abc 
  [root@sylixos:/root]# echo abc >test3 >test2 >test1
  [root@sylixos:/root]# ll
  -rw-r--r-- root   root   Thu May 18 14:18:10 2023   0 B, test3
  -rw-r--r-- root   root   Thu May 18 14:18:10 2023   0 B, test2
  -rw-r--r-- root   root   Thu May 18 14:18:10 2023   5 B, test1
     total items: 3
  [root@sylixos:/root]# cat test1
  abc 
  [root@sylixos:/root]# 
  
文档内容是否对您有所帮助?
有帮助
没帮助